Tarihçiler Derneği

Tarihçiler Derneği, tarihin farklı alan ve dönemlerinde çalışan tarihçileri ve sosyal bilimcileri bir araya getirmeyi, ortak akademik çalışmalar yürütmeyi, akademik çalışmaları teşvik etmeyi ve desteklemeyi, bunlarla ilgili belge ve dökümanları arşivleyip düzenli yayın, etkinlik ve sempozyum/konferanslarla paylaşmayı hedeflemektedir. Dernek, toplumun ve özellikle gençlerin kültürel gelişimini ve akademik ilgilerini desteklemek, tarih bilincini geliştirmek üzere eğitim programları, seminerler ve projeler geliştirmeyi amaçlar.

Dernek, tarihin tüm çalışma sahalarında dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesinin yanı sıra bilim ve felsefe tarihi, iktisat tarihi, sosyal tarih alanlarında tarihçileri ve sosyal bilimcileri bir araya getirmeyi, ortak çalışmalar ve projeler yapmayı amaçlar. Tarihçiler ve sosyal bilimcilerin kültür ve sanat faaliyetlerini, kadın ve aile, göç ve çevre konulu tüm çalışmalarını ve projelerini destekler ve bu sahalarda projeler geliştirir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda sıralanan çalışmaları yapacaktır:

1)Dernek, düzenli aralıklarla fiziki veya çevrimiçi toplantılar düzenleyerek üyelerinin birbirlerine aktarım gerçekleştirmesini sağlar.
2)Farklı alanlarda çalışma ve etkinlik grupları kurarak tarih alanındaki tartışma ortamına ve akademik üretime katkı sunar.
3)Düzenli yayınlar ile bahsi geçen alan çalışmalarına yönelik katkıda bulunur.
4)Türkiye’deki tarih çalışmalarını desteklemek için yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik teşvik ödülleri ve burs verir.
5)Derneğin çalışma alanına giren konularda ya da genel olarak Türkiye’de tarihçiliğin gelişimine katkıda bulunabilecek alanlarda seminer, konferans, panel, proje, sempozyum, atölye ve kolokyumlar düzenler, kurs ve yaz okulları açmayı hedefler.
6)Kültürel zenginliğe katkı sunabilecek her türden belge ve dokümanı koruyup özenle arşivler.
7)Yurtiçi ve yurtdışındaki projelere katılmayı ve bu projeleri desteklemeyi hedefleyip her türlü işbirliğini geliştirmeyi planlar.
8)Toplumda tarih bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla özel ve tüzel kişiler/ ile işbirliğinde bulunur, öneri ve görüşler oluşturur, bu amaç doğrultusunda eğitimler ve ekinlikler düzenler.

Historians Association

The Historians Association aims to bring together historians and social scientists working in different fields and periods of history, to carry out joint academic studies, to encourage and support academic studies, to archive documents related to them, to issue regular publications, to organize events and symposia/conferences. The Association aims to develop educational programs, seminars, and projects to support the cultural development and academic interests of the society and especially young people, and to develop historical awareness.

In addition to operating in all fields of history in line with its aims, the association aims to bring together historians and social scientists in the fields of history of science, philosophy, economics and social history, and to carry out joint studies and projects. It supports the cultural and artistic activities of historians and social scientists, all studies and projects on women and family, migration and environment, and develops projects in these fields.

In order to realize this purpose, the Association will carry out the activities listed below. The Association:

1) Organizes face-to-face or online meetings at regular intervals and facilitates communication between its members.
2) Contributes to the discussion platforms and academic production in the field of history by establishing study and activity groups in different fields.
3) Contributes to the field of history through regular publications.
4) Provides encouragement awards and scholarships for higher education students in order to support history studies.
5) Organizes seminars, conferences, panels, projects, symposia, workshops, and colloquiums, and aims to open courses and summer schools on the subjects that fall within the scope of the Association or in areas that can contribute to the development of historiography.
6) Preserves and carefully archives all kinds of documents that can contribute to cultural richness.
7) It aims to participate in and support projects at home and abroad and plans to develop all kinds of cooperation for this.
8) In order to contribute to the development of historical awareness in society, it cooperates with private and legal entities, makes suggestions and develops ideas, and organizes educational programs and activities for this purpose.